Makaleler Geri

Samiha Ayverdi'nin Yaşantısında Günümüzün Mutasavıf Kadınına Bakış

Samiha Ayverdi; “Tasavvuf bir zıtlar abidesi olan insan bünyesini ruhen de yekpareleştirerek bütünlüğe götüren yoldur, her şeyin düzelmesi insanın kendi düzelmesine bağlıdır” der. Bütünlenmenin zırhı vücutta oluştu mu, insanda ne mutluluk ihtiyacı, ne acı çekme korkusu, ne mevkii ne para hırsı, kinler, düşmanlıklar, menfaate dayalı dostluklar kalır. Bunların hepsi nefsani hançerlerdir. Bu dünyaya geliş nedenimiz vahdettir, birliktir, Allah’ın manasında bütünlenmektir. Çoklukta bir olabilmek içinse… Devamını oku...

Sudaki Can

Cemalnur Sargut'un 20 Mart 2009 tarihinde Dünya Su Forumu'nda yaptığı konuşma metni. “Her diri şeyi sudan yarattık.” [1] Dilbilimcilerden birine "Bize suyu tanımla!" dediklerinde birkaç gün mühlet istemiş. Kitaplar karıştırmış, araştırmalar okumuş, geceler boyunca bin bir türlü tanım yapmış, sonra bozup yeniden tanımlamış ve bir sabah, küçük bir deri parçasının üzerine şunu yazdıktan sonra kimseciklere görünmeden o… Devamını oku...

Bir İbret ve Hikmet Öğretisinin Perdesi Olarak Sinema

Sinema, günümüzde Allah’ın Rab sıfatıyla tecellisinin farklı bir görünümüdür. Bazen hikmet, bazen ibret, bazen nefret uyandıran, negatif veya pozitif yönde insanı kuvvetle etkileyebilen değişik bakış açılarını aksettirebilmektedir. Aslında, görmeyi bilen göz için, Allah’ın bu âlemde kadîminden (ezelinden ve ebedinden) âşikâr ettiği hādisler (sonradan olan hadiseler); hakikaten Allah’ı tanımak ve bilmek için yegâne fırsattır. Sosyal bilimlerin sadece insanın yapısında görmeye çalıştıkları Yaratan, aslında mutasavvıfların dedikleri gibi… Devamını oku...

Tasavvufun Günümüzde Uygulanması

Tasavvuf, insanın kendi içine yaptığı yolculuktur. İslam tasavvufunda bu yolculuğa sülûk denir ve tasavvufta varılması gereken nokta İslam’da “Kendini hiçlikle bilen Rabbini varlıkla bilir” noktasına ulaşmaktır.Hiçlik, kişinin her sahip olduğu özellikte (isim ve sıfat) dengelenmesi ve yaratıcının sonsuzluğunda kendi yerini idrak etmesidir. Bu hal, şahsiyetsiz, tembel bir kişilik yaratmaz. Bilâkis, yaratıcısından emin olan, maddi olayların yıkamadığı kuvvetli şahsiyetler oluşturur.Böyle dengeli, kişilikli insanın beşer halinden varolabilmesi… Devamını oku...

Sâmiha Ayverdi

1905’te İstanbul’un Şehzadebaşı semtinde doğdu. 1921 yılında Süleymaniye İnas Nümune Mektebi’ni bitirdikten sonra tahsiline hususi olarak devam etti. Mükemmel Fransızca öğrenerek tarih, tasavvuf, felsefe, edebiyat sahalarında kendini yetiştirmiştir fakat onun hayatında esas rol oynayan insan, mütefekkir ve mutasavvıf Ken’an Rifâî’dir. 1938’de ilk romanı “Aşk Budur” yayınlanır. Bunu, diğer romanları takip eder. 1946 yılından sonra fikrî ve tarihî eserlere ağırlık verir. Hatıralarını kaleme alır. 1966… Devamını oku...

Hoşgörü

Hoşgörüİnsan, hem İncil’de;“Tanrı’nın eliyle ve ona benzer şekilde şekillendirilerek yaratılmıştır ve O’na geri dönecektir. (Romalılara Mektup 8, 19-25)” hem Kitab-ı Mukaddes’te “Ve Allah insanı kendi suretinde yarattı (Kitab-ı Mukaddes, Tekvin Bab 1)” hem de Kur’an da  “Biz insanı en güzel surette yarattık” (Tin, Ayet 4) şeklinde ifade edilmiştir.İşte bu kitapların iç manalarını bize öğretip yaşanır hale getiren tasavvuf, insanın Allah’ın manasının özü olduğunu ve Allah’ın… Devamını oku...

Tasavvuf ve Tarikat

Kenan Rifâî’ye göre tasavvuf herhangi bir din kaydından müstakil olarak mevcut olup insanla beraber başlayan ve insanla beraber tekâmül eden bir tefekkür silsilesi, bir hayat tecrübesidir. Daima dinle yan yana görülmesi, dinin onun yardımına, şerh ve tefsirine muhtaç olmasından dolayıdır. İnsanlıkla beraber başlayan ve dinlerin cevherini meydana vurma keyfiyeti diyebileceğimiz tasavvuf son istihalelerini İslâm dini ile beraber yaparak en olgun ve en… Devamını oku...

Semânın Mânâsı

Raksı ibâdet kisvesi içine sokan Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, onu şiirin ve mûsikînin de katıldığı ve adına semâ dediği bir olgunluğa yükseltmiştir ki asırlar boyu mevlevîhâneler, bu söz, saz ve hareketin mûcizeli işbirliği ile cemiyet ruhunun karanlıklarını yarıp insanoğluna tefekkür ve imanın kapılarını açmıştır. Bu suretle de aşk ve şevk aşısı almış pasif, durgun ve battal topluluklardan, bu ham ve dağınık materyalden, uyanık, cevval ve… Devamını oku...

İlim

İlim nefsini bilmektir. Nefsini bilince de insan Allah’ını bilir. Marifet ise, şükretmek, sabretmek, razı olmaktır. Bu da amel kısmıdır.Dünyaya gelmekten maksat da bu iki manayı ele getirmektir.Ahmed er-Rifai:Nefsi tanımak kulluğun esaslarından biridir. Onu tanıyanlar pek az olduğu gibi tanımayı arzulayanları bulmak da zordur. Allah, her iki dünyada da arife, nefisten daha dar, dehşetli ve kötü bir zindan yaratmamıştır. Kim nefsi, gereği üzere… Devamını oku...

Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed

TRT tarafından hazırlanan “Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed” programı için Cemalnur Sargut’a yöneltilen sorular ve cevapları. 1.‘Âdem su ile balçık arasındayken ben peygamberdim’ sözünden ne anlıyorsunuz? 2.‘Nur-ı Muhammedi’ ifadesi size ne anlatıyor? 3.‘Allah’ın ilk yarattığı şey nurdur/kalemdir’ hadisinin anlamı nedir? 4.‘Hakikat-i Muhammediye’ ibaresinden ne anlamak gerekiyor? Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:… Devamını oku...

Ahlâk

Ken’an-er Rifai, “Din nedir?” sualini “din ahlâkdır” diye cevaplandırmış  “Niçin şaşıyorsun? Resûllûllah da her dinin bir ahlâkı vardır, müslümanlığın ahlâkı ise haya ve edebdir diyor” diye ilâve etmişti. Aynı suali müslümanlığa muarız bir kimse Hazret-i Muhammed’e sorduğu zaman o da “din güzel ahlâkdır” diye cevaplandırmıştı. Ahlak dinin temelidir. Velhasıl Ken’an-er Rifai’ye göre din güzel ahlaktır. * _Mekarim-i ahlak, ahlak güzelliği nedir? Devamını oku...

Namaz Hakkında Mülâkat - Çağ Radyo

Sn. Zahide Ülkü Bakiler'in, Cemalnur Sargut ile Namaz hakkında yaptığı mülâkat. Çağ Radyo, 05.03.2002 Z.Ü.B.- 05.03.2002’de sizlerle birlikteyim. Değerli dinleyenler dün anons etmiştim bugünkü konuğum Cemalnur SARGUT hanımla her ay bir gün mutlaka tasavvuf çerçevesinde hayatımızı ilgilendiren bir konuyu konuşuyoruz. Cemalnur Hanım dün ben programdan sonra anons edince eve gittiğimde annem ilk önce bana Cemalnur Hanım yarın hangi konuyu… Devamını oku...

Haber Grubu
Cemalnur Sargut'un ders, konferans ve televizyon programları ile ilgili duyuruların yapıldığı gruba katılmak için duyurucemalnurorg+subscribe@googlegroups.com adresine boş bir mail gönderebilirsiniz.